Stolz OU on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust. Seetõttu oleme koostanud käesolevad privaatsuspõhimõtted, mis reguleerivad kliendiandmete kogumist, kasutamist, avalikustamist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus Internetis vastab kõigile asjakohastele tavadele, samuti vastavatele ELi õigusaktidele ja Eesti Vabariigi seadustele. Palun võtke hetkeks aega ja tutvuge põhimõtetega, mida me kohaldame privaatsuse suhtes.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on kõik andmed, mida saab otseselt või kaudselt seostada teie kui üksikisikuga ja mida Stolz OU kogub ja töötleb, et täita füüsiliste isikutega sõlmitud lepinguid, võtta nendega ühendust ja täita seadusest tulenevaid kohustusi.

Lojaalsete klientide isikuandmeid võib koguda mis tahes järgmisel viisil:

  • kui annate meile oma kontaktandmed (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud suhtlusviis) meie veebisaidil või muul viisil (nt meie kauplustes);
  • kui kasutate meie veebisaiti, kogutakse andmeid teie konto või küpsiste kaudu;
  • kui teete ostu või tellimuse meie poes või e-poes ja salvestate oma isiklikud kontaktandmed või ostueelistused (veebilehe teatud osades võib Stolz paluda teil vabatahtlikult esitada oma isikuandmeid ja isiklikke andmeid. Selliste isikuandmete hulka võivad kuuluda teie nimi, aadress, postiindeks, e-posti aadress, telefoninumber ja muud andmed);
  • kui te taotlete rendiostu.

Muude andmete kogumine
Me kogume ka mitte-isikuandmeid, st andmeid, mida ei saa otseselt seostada konkreetse isikuga (sugu, vanus, keele-eelistused, asukoht).
Võime koguda ka üldist laadi andmeid selle kohta, kuidas meie kliendid meie e-poodide ja veebilehega suhtlevad. Neid andmeid kombineeritakse ja kasutatakse selleks, et pakkuda klientidele kasulikumat teavet ning teada saada, millised veebisaidi osad, tooted ja teenused pakuvad kõige suuremat huvi. Käesolevas privaatsuspoliitikas käsitletakse selliseid kombineeritud andmeid kui isikustamata andmeid.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine
Me võime kasutada kogutud isikuandmeid selleks, et näidata klientidele Stolzi tooteuudiseid, kampaaniaid ja eelseisvaid üritusi. Kliendid, kes soovivad loobuda meie uudiskirjade postitusnimekirjast või ei soovi saada teavet toodete kohta, mis võiksid neid huvitada, võivad igal ajal postitusnimekirjadest loobuda.

Kasutame kogutud isikuandmeid ka kaupade tarnimiseks ja kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
Nõustudes privaatsuspoliitika tingimustega, annab klient Stolzile nõusoleku oma andmete automatiseeritud töötlemiseks. Te võite oma nõusoleku igal ajal meie veebisaidil tühistada või saata meile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse. Sellistel taotlustel ja nõusolekutel ei ole tagasiulatuvat mõju.
Parema klienditeeninduse tagamiseks võib Stolz OU avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale isikule, kes pakub Stolzile teenuseid ja on lepinguliselt kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Selline kolmas isik võib olla näiteks meie partner, kelle ülesanne on tarnida meie e-poes müüdavaid kaupu või osutada järelmaksuteenuseid.
Stolz säilitab kõiki kliendi isikuandmeid kuni püsikliendilepingu lõppemiseni. Andmeid, mida Stolz peab seadusest tulenevalt säilitama (nt raamatupidamisandmed), säilitab Stolz OU vastavalt seaduses sätestatule.

Isikuandmete muutmine
Kliendid saavad näha, muuta ja täiendada oma isikuandmeid, mis on kogutud nende tuvastamiseks ja nendega suhtlemiseks, meie veebisaidil jaotises "Minu konto".
Kui muudatus puudutab teie e-posti aadressi (teie Stolzi veebisaidi kasutajanimi), palume teil sellest meile teatada, sest kliendid ei saa ise oma e-posti aadressi muuta.

Isikuandmete turvalisus
Stolz OU võtab kõik ettevaatusabinõud (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed), et kaitsta klientide isikuandmeid. Muudatuste tegemiseks ja töötlemiseks on juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutel.
Kui kahtlustate, et teie isikuandmeid töödeldakse vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või kui on oht, et teie andmed on lekkinud volitamata isikutele, teavitage meid sellest viivitamatult. See on ainus viis, mis võimaldab meil võimalikku kahju minimeerida.
Klientidel on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, küsida, kuidas nende andmeid kasutatakse, nõuda, et nende andmed edastataks üldkasutatavas formaadis kas neile endile või kolmandale isikule. Selleks et vältida kliendi andmete ja õiguste väärkasutamist, võib selliseid taotlusi esitada ainult sellisel kujul, mis võimaldab taotluse esitanud isikut tuvastada (digitaalselt allkirjastatuna või isiklikult ettevõtte kontoris). Meil on õigus vastata sellistele taotlustele 30 päeva jooksul.
Me käsitleme andmete töötlemise lõpetamise taotlust kui taotlust lõpetada lojaalse kliendi leping.

 

Turvalisus
Kõiki isikuandmeid, mida te Stolzi e-poe külastamisel ja ostude tegemisel esitate, käsitletakse konfidentsiaalsete andmetena.
Krüpteeritud andmeedastuskanali kasutamine pankadega tagab, et ostjate isikuandmed ja pangaandmed on kaitstud.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebilehe kasutamise alustamisega või püsikliendi taotluse täitmisega kinnitate, et olete lugenud neid põhimõtteid, tingimusi ja nõustute nendega. Me jätame endale õiguse vajadusel muuta käesoleva privaatsuspoliitika üldtingimusi, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid teeme kõik endast oleneva, et meie privaatsuspoliitikat hoitakse ajakohasena ja teile kättesaadavana meie veebisaidil.
Oma isikuandmete kaitsmiseks võite alati pöörduda andmekaitseinspektsiooni või kohtusse. Andmekaitseinspektsioon on riiklik asutus, kelle poole võib pöörduda ka nõu või abi saamiseks isikuandmete kaitsega seotud küsimustes.